Contact for queries :
banner1

SPSS (Statistical Product and Services Solutions) về bản chất là một phần mềm thống kê, thông thường dùng trong nghiên cứu xã hội đặc biệt là trong tâm lý học, tiếp thị và xã hội học. Ngoài ra SPSS còn được sử dụng trong nghiên cứu thị trường. SPSS cung cấp một hệ thống quản lý dữ liệu và khả năng phân tích thống kê với giao diện thân thiện cho người dùng trong môi trường đồ hoạ, sử dụng các trình đơn mô tả và các hộp thoại đơn giản.

Chức năng chính của SPSS:

+ Nhập và làm sạch dữ liệu;

+ Xử lý biến đổi và quản lý dữ liệu;

+ Tóm tắt, tổng hợp dữ liệu và trình bày dưới các dạng biểu bảng, đồ thị, bản đồ;

+ Phân tích dữ liệu, tính toán các tham số thống kê và diễn giải kết quả.

Nội dung chủ yếu của SPSS:

Nội dung của SPSS rất phong phú và đa dạng bao gồm từ việc thiết kế các bảng biểu và sơ đồ thống kê, tính toán các đặc trưng mẫu trong thống kê mô tả, đến một hệ thống đầy đủ các phương pháp thống kê phân tích như:

+ So sánh các mẫu bằng nhiều tiêu chuẩn tham số và phi tham số (Nonparametric Test), các mô hình phân tích phương sai theo dạng tuyến tính tổng quát (General Linear Models), các mô hình hồi quy đơn biến và nhiều biến, các hồi quy phi tuyến tính (Nonlinear), các hồi quy Logistic;

+ Phân tích theo nhóm (Cluster Analysis);

+ Phân tích tách biệt (Discriminatory Analysis);

+ Và nhiều chuyên sâu khác (Advanced Statistics).

Course Curriculum

00. Introduction
Welcome to SPSS 00:00:00
SPSS exfiles 00:00:00
01. Getting Started
1.1 SPSS Touring 00:00:00
1.2 SPSS Presentation 00:00:00
1.3 SPSS help 00:00:00
1.4 SPSS files 00:00:00
1.5 SPSS Spreadsheet 00:00:00
02. Charts for One Variable
2.1 Chart 00:00:00
2.2 Changing 00:00:00
2.3 Board 00:00:00
2.4 Modify 00:00:00
03. Modifying Data
3.1 Recoding 00:00:00
3.2 Reverse 00:00:00
3.3 Rank 00:00:00
3.4 Automatic 00:00:00
3.5 Dummy 00:00:00
3.6 Visual 00:00:00
3.7 Optimal 00:00:00
3.8 Compute 00:00:00
3.9 Automatic 00:00:00
04. Working with the Data File
4.1 Select 00:00:00
4.2 Split 00:00:00
4.3 Multiple 00:00:00
05. Descriptive Statistics for One Variable
5.1 Frequencies Categorical 00:00:00
5.2 Frequencies Scale 00:00:00
5.3 Descriptives 00:00:00
5.4 Explore 00:00:00
06. Inferential Statistics for One Variable
6.1 Proportion 00:00:00
6.2 Single Mean 00:00:00
6.3 Single Category 00:00:00
07. Charts for Associations
7.1 Cluster Frequency 00:00:00
7.2 Simple Bar 00:00:00
7.3 Clustered Bar 00:00:00
7.4 Simple Boxplots 00:00:00
7.5 Side By Side 00:00:00
7.6 Scatterplots 00:00:00
7.7 Time Series 00:00:00
7.8 Scatterplot Groups 00:00:00
7.9 3D Scatterplot 00:00:00
7.10 Scatterplot Matrix 00:00:00
7.11 Heat 00:00:00
7.12 Choropleth1 00:00:00
7.13 Choropleth2 00:00:00
08. Statistics for Associations
8.1 Correlation 00:00:00
8.2 Pivot 00:00:00
8.3 Bivariate 00:00:00
8.4 Multiple 00:00:00
8.5 Chisquare 00:00:00
8.6 Paired 00:00:00
8.7 Independent 00:00:00
8.8 One Way 00:00:00
8.9 Means 00:00:00
8.10 Anova 00:00:00
8.11 Automatic 00:00:00
09. Sharing Results
9.1 Formatting 00:00:00
9.2 Export 00:00:00
9.3 Web 00:00:00
9.4 Smartreader 00:00:00
10. Extending SPSS
10.1 Python 00:00:00
10.2 R 00:00:00
10.3 Extensions 00:00:00
11. Conclusion
11.1 Bye 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

TAKE THIS COURSE
  • FREE
  • 10 Days
1 STUDENTS ENROLLED

About WPLMS

WPLMS is the most popular Education WordPress theme. With over 12000 customers and several startups successfully running their businesses on WPLMS, it is the most powerful solution for Education websites right now.

Popular Tags

Who’s Online

There are no users currently online
top
Template Design © VibeThemes. All rights reserved.